V tomto předmětu se studenti seznámí s open-source projekty a technikami ověřenými při programování rozsáhlejších aplikací a operačních systémů. Budou uvedeny důvody, které vedly k založení projektu GNU, a vysvětleno, proč může být tento přístup vhodnou platformou i pro spolupráci komerčních firem. Dále budou popsány standardní nástroje pro tvorbu, správu, ladění a testování (nejenom) open-source softwaru a základní skladba operačního systému POSIXového typu. Předložen bude i úvod do tvorby ovladačů pro takovéto operační systémy a skladby uživatelských a grafických knihoven. Závěrečný blok přednášek bude zaměřen na využití popsaných technik ve vestavných aplikacích a pro řízení v reálném čase.

Popis předmětu na stránkách fakulty a odkaz na rozvrh v Bílé knize ČVUT.

Aktuality

Komunikace

Pro účely komunikace mezi studenty a vyučujícími slouží mailing list. Studentům doporučujeme sledovat komunikaci na mailing listu, buď v archivu nebo prostřednictvím přihlášení se k odběru. Vyučující předpokládají, že studenti berou na vědomí zaslané informace.

Další komunikační kanály jsou:

Hodnocení předmětu

Co Podmínka
zápočtu
Body Poznámky,
deadline
Úloha 1 (úprava MC) 5/1 a), 10. 3. 2016
Úloha 2 (dmsg vypíše Hello ) 5/1 a), 17. 3. 2016
Konzultace návrhu samostatné práce
Úloha 3 (úprava patche proti Git historii) 5/1 a), 31. 3. 2016
Prezentace záměru práce 5/1
Úloha 4 (Open street map) 5/1 a), 14. 4. 2016
Úloha 5 (obsluha mnoha klientů) 5(+5)/1 a), b), 28. 4. 2016
Test v půli semestru 15
Průběh samostatné práce
  Odezva od člena projektu 3 c)
  Vaše změny (i nepřijaté) jsou dostupné ve veřejném repozitáři 3 c)
  Otestování vašich změn členem projektu 3 c)
  Zahrnutí vaší implementace do projektu 3 c)
  Vaše změny jsou zdokumentovány v uživatelské dokumentaci projektu 3 c)
  Výsledná práce odpovídá zadání ze 3. týdne 3 c)
  Profilová stránka a slidy k závěrečné prezentaci jsou anglicky 2
Prezentace výsledku práce 1 – 5 d)
Open HUB kudorank (3) e)
Zkouška 30
Celkem 100+(8)
Známka počet bodů
A 90 – ∞
B 80 – 89
C 70 – 79
D 60 – 69
E 50 – 59
F < 50 nebo < 15 ze zk. písemky

Poznámky:

  1. 5 bodů pokud je úloha odevzdána do “deadlinu” (včetně), jinak 1 bod.
  2. Pět nejlepších studentů získá navíc 1 – 5 bonusových bodů.
  3. pokud si vyberete jako samostatnou práci lokalizaci, bude vaše bodové hodnocení sníženo o 1/3.
  4. 1 – 5 bodů v závislosti na hodnocení (hlasování) všemi přítomnými.
  5. [Open HUB][4] profil s kudorankem větším než 0 získaným za commity v open-source projektech splňujících požadavky na samostatnou práci.

Pravidla pro studenty kombinovaného studia (KS):

Pro absolvování kurzu je vyžadované vypracování všech úloh a prezentací stejně jako pro ostatní studenty. Studentů kombinované formy se však netýká snížení počtu bodů v případě pozdějšího odevzdání úloh a také se mohou dohodnout se cvičícím na odevzdání úloh a první prezentace elektronickou cestou. Povinnou zůstává přítomnost na cvičení s testem a na závěrečných prezentacích.

Podobné kurzy na jiných školách

Literatura

Pro prohloubení či upřesnění látky probírané na přednáškách mohou posloužit následující odkazy:

Prezentace studentských projektů z minulých běhů předmětu